Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data/4/9/492e00c1-5969-4a91-9724-e3964eeb3bf1/pyttebron.se/public_html/wp-content/plugins/content-slide/content_slide.php on line 167
Stadgar

Stadgar

Antagna 2012-06-14, reviderade 2014-03-18

§ 1. Föreningens namn

Föreningens namn är “Föreningen Rädda Pyttebroområdet – Värna Ängelholms oaser”.

§ 2. Föreningens ändamål

Föreningens ska verka för att:

 • Pyttestråket förblir ett bilfritt naturstråk.
 • Pyttebron förblir en gång- och cykelbro för allmänheten.
 • Pyttebron förblir i sin nuvarande form och på sin nuvarande plats.

Föreningen vill även verka för en upprustning av Pyttebron och hela Pytteområdet på ett sätt som utgår från och utvecklar den skönhet och det gemyt som Ängelholm är känt för.

Med Pyttestråket avses området som går längs den forna järnvägen till Klippan, från Reningsverksvägen till och med Danielslundsparken, markerat på karta se appendix A.

Föreningen vill även värna om övriga tätortsnära grönområden i Ängelholms kommun.

Föreningen är block- och partipolitiskt obunden men kan arbeta politiskt för att uppfylla sina mål. Föreningen kan tillsätta grupper med olika inriktning som arbetar för att uppfylla föreningens mål.

§ 3. Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Ängelholm, Ängelholms Kommun, Skåne län.

§ 4. Medlemskap och medlemsavgifter

Föreningen är öppen för alla som vill bli medlemmar. Medlemsavgift fastställs av årsmötet.

§ 5. Styrelse

Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare och gruppledarna, vilka alla väljs på årsmötet. Även ledamöter utan någon av de ovan nämnda funktionerna får väljas in i styrelsen. Styrelsen utser en vice ordförande bland styrelseledamöterna. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av styrelsen är närvarande. Protokoll ska föras vid styrelsemötena. Ordförande och kassör tecknar, var för sig, föreningens firma.

Styrelseledamöter får inte vara aktiva inom politiska partier.

§ 6. Föreningens verksamhet

Föreningens arbete bedrivs i grupper, inom ramen för föreningens målsättning. Grupper bildas av föreningens medlemmar efter samråd med styrelsen. Grupper kan uppstå och upphöra enligt beslut av gruppens egna medlemmar, efter samråd med styrelsen. Nybildade grupper väljer gruppledare, som adjungeras till styrelsen för tiden fram till årsmötet. Före årsmötet ska varje grupp lämna förslag på gruppledare till valberedningen. En grupp ska ha möten efter behov, dock minst ett möte varje halvår. Gruppernas arbete redovisas fortlöpande på styrelsemötena.

§ 7. Valberedning

Årsmötet väljer en valberedning bestående av 2 till 4 ledamöter. Valberedningen ska, till årsmötet, samla in och presentera förslag till styrelse och revisorer för kommande år. Valbara till styrelsen är endast medlemmar i föreningen. Styrelseledamöter och revisorer kan inte ingå i valberedningen.

§ 8. Räkenskaper

Räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 9. Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, ska hållas årligen under årets första kvartal. Extra årsmöte får utlysas när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. Anledningen till det extra årsmötet ska nämnas i kallelsen. Styrelsen ska kalla samtliga medlemmar senast tre veckor före ordinarie eller extra årsmöte. Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Mötet öppnas.
 2. Fastställande av dagordning.
 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 6. Presentation av verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. Fasställande av balans- och resultaträkning för det senaste verksamhetsåret.
 8. Föredragande av revisorernas rapport.
 9. Disposition av det gångna årets resultat.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 11. Fastställande av medlemsavgifter.
 12. Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret.
 13. Val av övriga styrelseledamöter för det kommande verksamhetsåret.
 14. Val av revisorer för det kommande verksamhetsåret.
 15. Val av valberedning för det kommande verksamhetsåret.
 16. Styrelsens förslag till årsmötet.
 17. Motioner från medlemmar.
 18. Övriga frågor.

Annan inbördes ordning av ovanstående punkter kan beslutas på årsmötet. Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

§ 10. Medlemsmöte

Styrelsen kan, när den finner det lämpligt, kalla till medlemsmöte. Styrelsen måste även kalla till medlemsmöte inom 2 månader när minst 20 eller minst hälften av föreningens medlemmar skriftligen så begär.

§ 11. Rösträtt

Vid årsmöte och medlemsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud.

§ 12. Stadgeändring

Stadgeändring kan endast beslutas av årsmötet. Förslag om stadgeändring får lämnas av såväl medlem som styrelsen. Förslaget ska lämnas skriftligen till ordföranden senast fem veckor före årsmötet. Förslaget skall bifogas kallelsen till årsmötet och behandlas som separat punkt i dagordningen. Beslut om stadgeändring fattas av 2 på varandra följande årsmöten med 3⁄4 majoritet av vid årsmötet närvarande medlemmar.

§ 13. Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§ 14. Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller på annat sätt motverkat föreningens intressen. Fråga om uteslutning avgörs av styrelsen och får inte avgöras förrän medlemmen fått del av de omständigheter som lett till att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst två veckor. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska meddelas den berörde inom en vecka efter beslutet.

§ 15. Upplösning av föreningen

Upplösning av föreningen kan endast beslutas av årsmötet. Förslag om upplösning lämnas skriftligen till ordföranden senast fem veckor före årsmötet. Förslaget skall bifogas kallelsen till årsmötet och behandlas som separat punkt i dagordningen. Beslut om upplösning av föreningen fattas av 2 på varandra följande årsmöten med 3⁄4 majoritet av vid årsmötet närvarande medlemmar. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till verksamhet med liknande syfte, alternativt välgörande ändamål.

Appendix A

Definition på ”pyttestråket” markerat med svart på karta nedan: